Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij andersluidende bepaling op de factuur.

2. Klachten en opmerkingen dienen binnen de acht dagen aangetekend te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn zullen ze niet meer worden aangenomen.

3. In geval van niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd gelijk aan 10% op de hoofdsom en zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd gelijk aan 12% per jaar, met een minimum van 50 Euro.

4. Proefritten worden op risico en onder verantwoordelijkheid van de klant gemaakt, hetzelfde geldt voor het afhalen enlof wegbrengen van de voertuigen.

5. ln geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel of het vredegerecht van Asse bevoegd.

6. Alle kosten van de minnelijke en gerechtelijke invordering door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, zullen ten laste gelegd worden van de debiteur. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30/11/1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurvaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen.

7. Voor elke betaling met kredietkaart (Visa, mastercard) zullen extra kosten van 2% aangerekend worden.

Onze laatste spectaculaire interventie..

04/01/2012
Combinatie in berm op E40


DEPANNAGE STEPS
Brusselsesteenweg 732
(ingang via Frans Schachtstraat)
1731 ZELLIK

Tel. + 32 / 2 453 94 16
Fax + 32 / 2 453 91 91
e-mailadres beschermd door spambots.
U heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken...

Openingsuren